Co to jest cena emisyjna obligacji?

 • 01 Paź 2020
 • 3 min. czytania
 • Komentarze(0)
Cena emisyjna obligacji to cena, którą ustala emitent (w przypadku obligacji skarbowych jest to Skarb Państwa) i za którą można nabyć obligację. Może być niższa, wyższa lub równa wartości nominalnej obligacji.
Co to jest cena emisyjna obligacji?

Przy inwestowaniu swoich pieniędzy masz dowolność wyboru takich instrumentów do portfela inwestycyjnego, które dadzą ci zdecydowanie największy zarobek. Przy zerowej akceptacji ryzyka inwestycyjnego lokować będziesz pieniądze na lokatach bankowych, np. terminowych. Jeśli jednak podejmiesz ryzyko, możesz inwestować na giełdzie papierów wartościowych. Tam większe bezpieczeństwo środków zapewnią ci dłużne papiery wartościowe, czyli obligacje. Możesz kupić wybrane obligacje za cenę emisyjną. Kto ją ustala i na jakich zasadach?

Co to jest cena emisyjna obligacji?

Cena emisyjna obligacji nazwana jest ceną obligacji, a z języka angielskiego to „issue price”. Oznacza ona cenę, po której emitent zbywa obligacje obligatariuszom. Można powiedzieć też w skrócie, że to po prostu cena, po jakiej kupisz obligacje na rynku.

Ciekawostką jest to, że cena emisyjna obligacji w ofercie publicznej zawsze będzie kontrowersyjnym elementem dla emitenta i inwestora (obligatariusza), a to dlatego, że ich interesy są wobec siebie przeciwstawne. Cena emisyjna obligacji odpowiada cenie papierów wartościowych dłużnych sprzedawanych na rynku pierwotnym.

Co warto wiedzieć o obligacjach? Sprawdź: Co to są obligacje?

Czynniki wyznaczające cenę emisyjną obligacji

Podczas ustalania ceny emisyjnej obligacji przez emitenta brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak:

 • popyt;
 • wielkość oprocentowania obligacji;
 • wartość nominalna obligacji;
 • bieżąca i przewidywana w najbliższym czasie sytuacja finansowa emitenta;
 • wartość księgowa spółki;
 • ogólny stan koniunktury rynkowej;
 • ogólny stan rynku wtórnego;
 • przewidywana, niezbędna kwota do zgromadzenia w toku emisji obligacji.

Kto ustala cenę emisyjną obligacji?

Uprawnionym do ustalenia ceny emisyjnej obligacji jest jej emitent, którym mogą być Skarb Państwa (obligacje skarbowe), jednostka samorządu terytorialnego (obligacje komunalne) lub przedsiębiorstwo – spółka (obligacje korporacyjne). Skarb Państwa, JST lub spółka mają prawo do podjęcia decyzji o cenie emisyjnej obligacji. Podejmowana jest uchwała o emisji obligacji, gdzie wskazywana jest cena emisyjna. Jednocześnie emitent może wystosować propozycję nabycia obligacji i wskazać jej cenę emisyjną oraz sposób ustalenia.

Zasady ustalania ceny emisyjnej obligacji

Cena emisyjna obligacji, podobnie jak cena emisyjna akcji, nie może być zbyt wysoka, ponieważ wówczas emisja może nie dojść do skutku i nie przynieść spodziewanej kwoty kapitału potrzebnego na przykład na przeprowadzenie konkretnej inwestycji. Nie można obniżać zanadto ceny emisyjnej, ponieważ to prosta droga do tego, by pozbawić spółkę wpływów z emisji. Władze spółki, osoby decydujące w przypadku JST czy Skarbu Państwa muszą skorzystać z wyceny dokonywanej przez ekspertów, by w sposób optymalny ustalić wysokość ceny emisyjnej obligacji. Nie musi być ona jednolita. Dla drobnych inwestorów może być inna niż dla nabywców kupujących pakiety obligacji.

Wyceny obligacji przy ustalaniu ceny emisyjnej można dokonywać, stosując jedną z dwóch metod:

 • stałej ceny, czyli subskrypcyjną metodę ze sztywną wyceną, gdzie inwestorzy nabywają obligacje po stałej cenie określanej przez remitenta lub w porozumieniu ze swoim doradcą inwestycyjnym;
 • zmiennej ceny, gdzie nabywcy chcący kupić obligacje muszą przystąpić do przetargu, w toku którego na podstawie ofert zgłaszanych przez inwestorów ustalana jest cena emisyjna.

Cena emisyjna a cena nominalna obligacji – różnice

Jeśli sprzedawane są obligacje zerokuponowe, cena emisyjna będzie niższa od wartości nominalnej, a wszystko przez to, że papiery wartościowe tego typu są sprzedawane z dyskontem. W przypadku obligacji oprocentowanych masz do czynienia z inną sytuacją, ponieważ cena emisyjna jest z reguły równa wartości nominalnej obligacji.

W zależności od tego, po jakiej cenie oferowana jest obligacja na rynku pierwotnym, ich cena emisyjna będzie się różnić od nominalnej. Obligacje w tym kontekście mogą być sprzedawane po cenie emisyjnej:

 • równej wartości nominalnej – obligacje kuponowe,
 • wyższej od wartości nominalnej – obligacje z premią,
 • niższej od wartości nominalnej – obligacje z dyskontem.

Sprawdź dodatkowo czym jest dyskonto.

Mogą też występować różnice w cenie emisyjnej i wartości nominalnej obligacji.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
01 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły